Uitnodiging ledenvergadering en incasso contributie Uitvaartvereniging DLE Ureterp 2024


UITNODIGING LEDENVERGADERING donderdag 21 maart 2024

Op donderdag 21 maart2024 zal de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden in het M.F.C.

De Wier, De Telle 21 te Ureterp, aanvang 20.00 uur. Voor de agenda verwijzen we u naar de Tipgever, uitgave maart2024. Beginmaart 2024 zal de agenda ook op onze website www.dle-ureterp.nl worden geplaatst.

 

ALGEMENE INFORMATIEBRIEF VOOR LEDEN EN DONATEURS.

Uitvaartvereniging DE LAATSTE EER – URETERP heeft zich als belangrijkste doel gesteld:

Het op de meest waardige wijze – zonder winstoogmerk – verzorgen van begrafenissen en crematies. Hierbij wordt zoveel mogelijk gehandeld naar de wensen van de overledene en diens nabestaanden.
Dit met vol respect voor ieders levensovertuiging.

U dient bij een sterfgeval in ieder geval contact op te nemen met één van onze uitvaartleiders, bereikbaar via telefoonnummer: 0512-302444.

(Let op: De telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar De Laatste Eer te Drachten).

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan vervalt mogelijk een deel van de ledenkorting.

Deze geldt namelijk alleen wanneer de uitvaart ook daadwerkelijk wordt verzorgd door Uitvaartver. De Laatste Eer Drachten (namens Uitvaartver. De Laatste Eer Ureterp) of wanneer uitdrukkelijk toestemming is verleend tot een andere regeling.

In het kader van het financieel gezond houden van de vereniging voor de lange termijn, heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen:

  • De ledenkorting bedraagt € 1.200 per sterfgeval bij uitvaarten van leden die door/namens onze verenging worden gedaan;
  • De ledenkorting bij pasgeboren kindjes bedraagt € 800;
  • De ledenkorting wordt verlaagd met € 400 in geval nabestaanden besluiten de uitvaart niet door/namens onze vereniging te laten verzorgen.
  • De korting van € 400 geldt niet wanneer leden op meer dan 50 km. afstand vanaf Drachten (de standplaats van onze uitvaartverzorger DLE Drachten) wonen. De korting geldt evenmin, wanneer de uitvaart niet door en/of namens ons verzorgd kán worden.

Bij een sterfgeval factureert de vereniging alle gemaakte kosten. Bij een volledig verzorgde uitvaart wordt ook in het jaar 2024 een ledenkorting (behalve bij donateursleden) in mindering gebracht.

Deze bedraagt per sterfgeval ..…………. € 1.200,-*

Bij pasgeboren kindjes …………………….. €   800,-*

De contributie van onze vereniging over het jaar 2024bedraagt voor:

  • een gezinslidmaatschap (incl. kinderen tot 18 jaar**) ……………….€ 38,-
  • een persoonlijk lidmaatschap …………………………………………….. € 19,-
  • een donateur lidmaatschap………………………………………………………€ 5,-
  • incassokosten (geldt niet voor doorlopende automatische incasso)€ 5,-

*tenzij korting van € 400 van toepassing is.

Inning contributie automatische incasso2024

Op 28 februari 2024 zal de contributie, zoals hiervoor is vermeld, via automatische incasso van uw bankrekening worden afgeschreven middels een Euro-incasso.

Onze incassant ID nr. is:NL73ZZZ400003700000. Uw persoonlijk machtigingskenmerk is bovenaan in deze brief vermeld en is gekoppeld aan uw lidnummer.

Indien uw bankrekeningnummer het afgelopen jaar gewijzigd is, graag zo spoedig mogelijknieuw rekeningnummer via email doorgeven aan ledenadministratie@dle-ureterp.nl.

Voor het doorgeven van wijzigingen, zoals geboorte, huwelijk, samenwonen of verhuizingen, enz. graag de juiste gegevens doorgeven: bij voorkeur via onze website www.dle-ureterp.nl, ofaan ledenadministratie@dle-ureterp.nl.

Degenen die bij de begraafplaatsen Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen te boek staan als rechthebbende op een graf of urnennis, dienen er zorg voor te dragen dat vanwege verhuizing, overlijden of anderszins steeds hun correcte adres bij de administrateur van de begraafplaats bekend is, nl. de heer W. Stelpstra, telefoon 0512-381863 of email willem.stelpstra@outlook.com.nl

Voorzitter : J.ElmersHarspit 9 9247 DV Ureterp…06-21436362
Penningmeester           : S. de la Ferté  Fûgelliet 19-A    9247 GD Ureterp…0512-303503
Ledenadm.+ algemene info.   : R. Dijkstra      Krúslings 39      9247 EK Ureterp….0512-302611

Als er in uw naaste familie iemand is overleden dan komt er ineens van alles op de nabestaanden af. Allereerst is er de veelheid aan emoties: verdriet, schok, verwarring, opluchting, gemis, onwerkelijkheid, frustratie, radeloosheid.
Vervolgens is er in korte tijd veel te regelen, zoals de uitvaart .

Het regelen van de uitvaart is op dat moment het belangrijkste. Een waardig en mooi afscheid zorgt later voor goede herinneringen. Onze uitvaartvereniging De Laatste Eer Ureterp helpt om de uitvoering van de uitvaart persoonlijk en passend te maken. Wij nemen de nabestaanden zoveel mogelijk organisatie uit handen. Wij zorgen voor een afscheid naar wens.

Onze medewerkers doen hun werk met respect voor de overledene en de nabestaanden.
Zij bieden ruimte voor afscheid en rouw. Vooral in details en de persoonlijke benadering komen bijzondere wensen tot hun recht.

Lid worden

Onze vereniging is gevestigd in Ureterp. Ongeveer de helft van onze leden woont in Ureterp. Van de andere helft woont een groot gedeelte in de omgeving van Ureterp. Voor de verzorging van een uitvaart in de regio Ureterp doen we een beroep op de eigen uitvaartleider van DLE Drachten.
Iedereen van jong tot oud kan lid worden van onze vereniging. Meer informatie vind je op de pagina die over het lidmaatschap. gaat.