Archief De Laaste Eer Ureterp

Uitnodiging Ledenvergadering

Jaarlijkse ledenvergadering (106e) op donderdag 14 maart 2019 om 20.00 uur.
Plaats: M.F. C. De Wier te Ureterp.

AGENDA:
1: Opening.
2: Vaststellen agenda.
3: Notulenverslag vorige ledenvergadering op 15 maart 2018.
4: Jaarverslag over 2018.
5: Financieel overzicht over 2018.
6: Verslag kascommissie.
7: Voorstel décharge financieel beleid bestuur over 2018.
Voorstel décharge algemeen beleid bestuur over 2018.
8: Mededelingen en ingekomen stukken.
10: Bestuursverkiezing: aftredend Jan Wagenaar.
Voorstel: herkiesbaar voor de 2e vijfjaartermijn.
11: Rondvraag.
12: Sluiting.

Lichtjesavond op de begraafplaats van de Sint Piter kerk.

Wij nodigen u wederom van harte uit, om ter gelegenheid van Allerzielen, op 3 november 2018 uw overleden dierbare(n) te komen herdenken. 
De inloop is van 19.00-19.30 uur. U krijgt een lichtje aangereikt, deze kunt u plaatsen op het graf van uw dierbare. Ook is er een collectieve gedenkplek ingericht in de vorm van een hart. Daarop kunt u een lichtje plaatsen wanneer uw geliefde elders begraven ligt of wanneer er hier, om welke reden dan ook, geen ‘eigen’gedenkplek is.
Om 19.30 uur is er een kort programma in de kerk.

We hopen u te mogen begroeten op 3 november.
Tip: neem een zaklantaarn en een aansteker mee.

foto's Lichtjesavond 2017


100 jaar De Laatste Eer Ureterp 

Op zaterdag 26 januari 2013 is een receptie gehouden voor leden en genodigden om het 100 jarig bestaan van de Vereniging te vieren. De rondrit, voorafgaand aan de receptie, met de oude rouwkoets was een groot succes. 
De belangstelling was groot en mede dankzij de spreker Ysbrandt van Slooten werd het een interessante middag. Het bestuur kan met alle tevredenheid terugzien op een geslaagde middag.
Voor een ieder (en het nageslacht) zijn hieronder een tweetal linken, zodat u een foto impressie en een film kunt bekijken. 

foto's 100 jarig bestaan