Nieuws DLE Ureterp

Uitnodiging ledenvergadering en incasso contributie Uitvaartvereniging DLE Ureterp 2020

UITNODIGING LEDENVERGADERING DINSDAG 24 MAART 2020
Op dinsdag 24 maart 2020 zal de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden in het M.F.C. De Wier, De Telle 21 te Ureterp, aanvang 20.00 uur. Voor de agenda verwijzen we u naar de Tipgever van uitgave maart 2020. De agenda ziet u hieronder staan.

ALGEMENE INFORMATIEBRIEF VOOR LEDEN EN DONATEURS.

Uitvaartvereniging DE LAATSTE EER – URETERP heeft zich als belangrijkste doel gesteld: het op de meest waardige wijze – zonder winstoogmerk – verzorgen van begrafenissen en crematies. Hierbij wordt zoveel mogelijk gehandeld naar de wensen van de overledene en diens nabestaanden. Dit met vol respect voor ieders levensovertuiging.

U dient bij een sterfgeval in ieder geval contact op te nemen met één van onze uitvaartleiders, bereikbaar via telefoonnummer: 0512-302444
Indien hieraan niet wordt voldaan dan vervalt mogelijk een deel van de ledenkorting. Deze geldt namelijk alleen wanneer de uitvaart ook werkelijk wordt verzorgd door Uitv. ver. De Laatste Eer Ureterp of wanneer uitdrukkelijk toestemming is verleend tot een andere regeling. Ingaande 1-1-2021 is het bestuur voornemens om een korting van € 500 op de ledenkorting toe te passen, indien de uitvaart niet door onze vereniging zal worden verzorgd. Dit geldt niet wanneer leden op meer dan 50 km. vanaf Drachten wonen. Op de jaarlijkse ledenvergadering van 24 maart 2020 zal dit onderwerp worden besproken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij voorzitter R. Dijkstra.

Bij een sterfgeval factureert de vereniging alle gemaakte kosten. Bij een volledig verzorgde uitvaart wordt ook in 2020 een ledenkorting in mindering gebracht.
Deze bedraagt per sterfgeval ..…………. € 1300,-
Bij pasgeboren kindjes …………………….. € 900,-
De contributie van onze vereniging over het jaar 2020 bedraagt voor:

  • een gezinslidmaatschap (incl. kinderen tot 18 jaar) ………………… € 38,-
  • een persoonlijk lidmaatschap …………………………………………….. € 19,-
  • een donateur lidmaatschap……………………………………………………….€ 5,
  • incassokosten (geldt niet voor automatische incasso).€ 5,-

Inning contributie automatische incasso
Op 27 februari 2020 zal de contributie, zoals hiervoor is vermeld, via automatische incasso van uw bankrekening worden afgeschreven middels een Euro-incasso. Onze incassant ID nr. is: NL73ZZZ400003700000. Uw persoonlijk machtigingskenmerk is bovenaan in deze brief vermeld en is gekoppeld aan uw lidnummer.
Indien uw bankrekeningnummer het afgelopen jaar gewijzigd is, graag zo spoedig mogelijk nieuw rekeningnummer via email doorgeven aan ledenadministratie@dle-ureterp.nl.

Inning contributie acceptgiro
Een acceptgiro is bijgevoegd, indien geen sprake is van automatische incasso, met het verzoek de contributie binnen 3 weken na ontvangst van deze brief te betalen.
Let op: Indien u geen gebruik maakt van de bijgevoegde acceptgiro graag bij het overmaken van de contributie uw lidnummer erbij vermelden (zie bovenaan brief)!
Wilt u alsnog gebruik maken van automatisch doorlopende incasso, stuur dan zo spoedig mogelijk bijgevoegde machtigingskaart voor doorlopende automatische incasso ingevuld en ondertekend retour aan de ledenadministratie. U bespaart zich daarmee jaarlijks een bedrag van € 5!

Voor het doorgeven van wijzigingen, zoals geboorte, huwelijk, samenwonen of verhuizingen, enz. graag de juiste gegevens doorgeven: bij voorkeur via onze website www.dle-ureterp.nl, onderdeel ledenadministratie@dle-ureterp.nl

Jaarlijkse ledenvergadering (107e) op dinsdag 24 maart 2020 om 20.00 uur.

Plaats:  M.F. C. De Wier te Ureterp. 

AGENDA: 
  1: Opening

  2: Vaststellen agenda

  3: Notulenverslag vorige ledenvergadering op 14 maart 2019

  4: Jaarverslag over 2019

  5: Financieel overzicht over 2019

  6: Verslag kascommissie.

  7:  –  Voorstel décharge financieel beleid bestuur over 2019
– Voorstel décharge algemeen beleid bestuur over 2019 en 2020.

8: Voorstel bedrag ledenkorting met € 500 verlagen, wanneer geen     gebruik zal worden gemaakt van de dienstverlening van onze      Vereniging. Indien afstand woonplaats lid meer dan 50 km. vanuit Ureterp  bedraagt, dan in principe geen korting van € 500.

9. Mededelingen en ingekomen stukken:

  • Stand van zaken: Monument levenloos geboren kind.

 10: Bestuursverkiezing:

       Aftredend R. Dijkstra, S. de la Ferté, A. Jagersma en G. Smits.

       Voorstel: R. Dijkstra niet herkiesbaar;  S. de la Ferté, A. Jagersma en G. Smits herkiesbaar.

 11. Indien functie voorzitter na aftreden R. Dijkstra vacant:

       – mandaat aan de leden vragen om tijdelijk zonder voorzitter

  12. na aftreden R. Dijkstra:

       – overdracht ledenadministratie van A. Dijkstra naar R. Dijkstra

       – verstrekking algemene informatie aan leden en niet leden door
  R. Dijkstra.                 

  13. Rondvraag   

  14. SluitingDe lichtjesavond heeft inmiddels plaats gevonden.
Binnenkort treft u hier een verslag.

Lichtjesavond 2 november op de begraafplaats van de Sint Piter kerk.
Wij nodigen u wederom van harte uit, om ter gelegenheid van Allerzielen, op 2 november a.s. uw overleden dierbare(n) te komen herdenken.
De inloop is van 19.00-19.30 uur. U krijgt een lichtje aangereikt, deze kunt u plaatsen op het graf van uw dierbare. Ook is er een collectieve gedenkplek ingericht in de vorm van een hart. Daarop kunt u een lichtje plaatsen wanneer uw geliefde elders begraven ligt of wanneer er hier, om welke reden dan ook, geen ‘eigen’ gedenkplek is.

Om 19.30 uur is er een kort programma in de kerk.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ureterp en Protestantse gemeente it Keningsfjild