Nieuws DLE Ureterp

Uitnodiging ledenvergadering Uitvaartvereniging DLE Ureterp 2021

UITNODIGING LEDENVERGADERING DONDERDAG 7 OKTOBER 2021
Op donderdag 7 oktober a.s. zal de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden in het M.F.C. De Wier, De Telle 21 te Ureterp, aanvang 20.00 uur. De agenda ziet u hieronder staan.

Jaarlijkse ledenvergadering

Donderdag 7 oktober 2021 in MFC de Wier.
Aanvang 20.00 uur.

Plaats:  M.F. C. De Wier te Ureterp. 

AGENDA: 
  1: Opening

  2: Vaststellen agenda

  3: Notulenverslag vorige ledenvergadering op 14 maart 2019

  4: Jaarverslag over 2019 en 2020

  5: Financieel overzicht over 2019 en 2020

  6: Verslag kascommissie over 2019 en 2020

  7:  –  Voorstel décharge financieel beleid bestuur over 2019 en 2020
– Voorstel décharge algemeen beleid bestuur over 2019 en 2020.

Voorstel voor vrij mandaat aan het bestuur om ook voor 2022 de contributies en bedrag ledenkortingen vooraf vast te stellen met goedkeuring van de ledenvergadering achteraf.

8: Wijziging bedrag ledenkorting ingaande 1-1-2022

Voorstel bedrag ledenkorting met € 400 verlagen, wanneer geen gebruik zal worden gemaakt van de dienstverlening van onze vereniging. Indien afstand woonplaats lid meer dan 50 km vanuit Ureterp bedraagt, dan geen korting van € 400.

9: Stand van zaken: Monument levenloos geboren kind.

10: Bestuursverkiezing:

       Aftredend R. Dijkstra, S. de la Ferté, A. Jagersma en G. Smits.

Voorstel: R. Dijkstra herkiesbaar tot volgende ledenvergadering maart/april 2022
S. de la Ferté, A. Jagersma en G. Smits herkiesbaar.

  11. Wijziging ledenadministratie na aftreden voorzitter R. Dijkstra:

       – overdracht ledenadministratie van A. Dijkstra naar R. Dijkstra

       – verstrekking algemene informatie aan leden en niet leden door R. Dijkstra.                 

  12. Rondvraag   

  13. Sluiting