Uitnodiging Ledenvergadering

Jaarlijkse ledenvergadering (106e) op donderdag 14 maart 2019 om 20.00 uur.
Plaats: M.F. C. De Wier te Ureterp.

AGENDA:
1: Opening
2: Vaststellen agenda
3: Notulenverslag vorige ledenvergadering op 15 maart 2018
4: Jaarverslag over 2018
5: Financieel overzicht over 2018
6: Verslag kascommissie
7: Voorstel décharge financieel beleid bestuur over 2018
Voorstel décharge algemeen beleid bestuur over 2018
8: Mededelingen en ingekomen stukken
10: Bestuursverkiezing: aftredend Jan Wagenaar
Voorstel: herkiesbaar voor de 2e vijfjaartermijn
11: Rondvraag
12: Sluiting