Nieuws DLE Ureterp

Notulen ledenvergadering gehouden op 24 maart 2022 in MFC de Wier te Ureterp

 1. Opening
  Voorzitter Remmelt Dijkstra heet iedereen welkom en in het bijzonder Hilda de Haan, Patricia Buwalda en Geraldine Dongelmans van DLE Drachten en opent de 108e

 2. Agenda
  De agenda wordt doorgenomen en goedgekeurd.

 3. Notulen 7oktober 2021
  De secretaris Germ Smits leest de notulen voor. Vanuit de leden komen geen vragen.
  De notulen worden onder dankzegging van de notulist goed gekeurd.

 4. Jaarverslag2021
  Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris. Vanuit de leden komen geen vragen. De voorzitter bedankt de secretaris voor het voorlezen en het jaarverslag wordt goedgekeurd.

 5. Financieel verslag 2021
  Simon geeft aan dat het resultaat over 2021 €12.000 lager is dan 2020 dit wordt vooral veroorzaakt door het aantal overlijdens. Hierdoor is er in 2021 €15.000 meer ledenkorting uitbetaald. Het aantal crematies blijft stabiel. Simon legt uit dat de gemiddelde opbrengst per uitvaart €302,46is.Dit komt vooral door kortingen, die de vereniging ontvangt. Tevens verteld Simon dat de dekkingsgraad door het verlagen van de ledenkorting naar € 1200,- en de verlaging van €400,-( indien geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van DLE Ureterp) is gestegen naar 98%.In 2019 was de dekkingsgraad 77% . Volgens Buro Voois/Actwell zou een dekkingsgraad van 105% ideaal zijn, maarDLE Ureterp is nu beter instaat om aan haar verplichtingen te voldoen .Simon geeft aan dat het rendement op spaarrekeningen heel laag is. Mogelijk kan er met beleggen meer rendement gegenereerd worden. Gerke de Vries vraagt of het bestuur volgend jaar met een voorstel kan komen om e.v.t te beleggen. Simon geeft aan hier naar te kijken maar dat het bestuur hier 6 jaar geleden ook naar gekeken heeft maar toen besloten heeft dat beleggen te risicovol was. Henk-Jan v/d Veen vraagt zich af waarom de kosten voor graf/grafdelven met € 17.000zijn gestegen. Simon verteld dat dit waarschijnlijk komt doordat er in 2021 meer 1e graven zijn gekocht. De penningmeester wordt bedankt voor zijn uitleg en het financieel verslag wordt goedgekeurd.

 6. Kascommissie
  Tjeerd Wouda en Fokke Ophuis hebben de financiële gegevens doorgenomen en geven aan dat er geen onregelmatigheden zijn aan getroffenen doen het voorstel aan de leden om de penningmeester decharge te verlenen. De leden gaat hiermee akkoord. Voorzitter Dijkstra bedankt de kascommissie voor hun inzet.

 7. Mandaat
  De leden verlenen het bestuur decharge voor het financieel beleid.
  De leden verlenen het bestuur decharge voor het algemeen beleid.
  De leden verlenen het bestuur vrij mandaat voor het komende jaar.

 8. Mededelingen
  * Remmelt geeft aan dat Staatsbosbeheer niet wil mee werken aan een natuurbegraafplaats op de Weinterper Skar. Mogelijk is er via de gemeente Opsterland of het Fryske Gea een andere plek te vinden. Hilda de Haan geeft aan dat aan een natuur begraafplaats heel veel wet en regelgeving verbonden is maar dat natuur begraafplaatsen wel in opkomst zijn. Remmelt wil de mogelijkheid voor een natuurbegraafplaats wel onderzoeken, maar geeft aan dat DLE Ureterp het niet gaat regelen. Het bestuur komt hier de volgende vergadering op terug.

  * Remmelt laat de vergadering de nieuwe advertentie zien welke volgende maand in de Tipgever geplaatst wordt.

  * Jelte Buursma heeft bedankt als drager. Bouke heeft een nieuwe drager op het oog en zal dit delen met DLE Drachten. Jannes Weening meldt dat de dragers de laatste tijd veel worden ingezet.

  * Simon en Remmelt hebben een bezoek gebracht aan Nijboer uitvaartzorg i.v.m. het onderzoeken naar samenwerking met derden. Het gesprek heeft inmiddels plaats gevonden, momenteel kunnen hier nog geen mededelingen over gedaan worden, omdat dit nog niet met het bestuur besproken is.

  * Remmelt heeft een aantal keer met het kantoor van Anna de Vries gebeld om de statuten op te vragen. Tot op heden is er geen reactie is ontvangen.

  * Cor Hoogstins is verhuist maar heeft aangegeven graag de notulen en het jaarverslag te ontvangen. Het bestuur zal kijken of de verslagen op de website geplaatst kunnen worden.


 9. Kennismaking nieuwe directeur Hilda de Haan van de Laatste Eer Drachten.
  Hilda de Haan stelt zich voor aan de leden waarna zij een presentatie geeft over de ontwikkelingen in de uitvaartzorg / verzekeringsbranche. Remmelt bedankt Hilda onder applaus van de leden voor de presentatie.


 10. Bestuursverkiezingen
  Het bestuur stelt de leden voor om Jan Elmers te benoemen als voorzitter van DLE Ureterp. Remmelt geeft aan Jan nog één jaar te begeleiden. Tevens zal Remmelt de ledenadministratie overnemen van Aukje Dijkstra. De leden stemmen in met de benoeming van Jan als voorzitter en de overname van de ledenadministratie door Remmelt.
  Jan Elmers bedankt de leden voor het vertrouwen. Ook Remmelt bedankt de leden voor het vertrouwen en neemt na 28 jaar afscheid als voorzitter van DLE Ureterp en overhandigt de voorzittershamer aan Jan.

 11. Rondvraag
  Geen vragen

 12. Sluiting
  Remmelt bedankt de bodes, dragers, Gea, bestuursledenen alle mensen op kantoor voor de fijne samenwerking. Verder bedankt Remmelt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.  

Onthulling Monument levenloos geboren kinderen

Deze maand is het 4 jaar geleden, dat het idee geopperd werd om een monument voor levenloos geboren kinderen op de plaatselijke kerkhof te plaatsen. Na een mededeling indertijd in de Tipgever werden een aantal ideeën en een gedicht ingeleverd. De besturen van de Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ureterp,  Plaatselijk Belang en de Protestantse Gemeente It Keningsfjild
zijn hiermee aan de slag gegaan. Na diverse vergaderingen is uiteindelijk besloten om de kunstenares Anna Akke Fopma hiervoor te benaderen.

In besloten kring in het Theehuis vertelde de voorzitter van de plaatselijke Uitvaartvereniging, Remmelt Dijkstra, in zijn openingswoord het volgende:

 • Vandaag zijn we hier bij elkaar, om straks op het kerkhof de onthulling van het monument bij te wonen, ter nagedachtenis van het levenloos geboren kind of te vroeg geboren kind. Voor velen zal er nu een herinneringsplek zijn om alleen of samen stil te staan bij het verdriet van het levenloos geboren kind.

Tot voor kort was er in de wet niets geregeld in het geval er een levenloos kind was geboren. Vanaf 3 januari 2019 is het mogelijk om met terugwerkende kracht een levenloos geboren kind in te schrijven bij de Gemeente in de zogenaamde Basisadministratie Personen. Het kind is dan officieel met naam en geboortedatum ingeschreven. Voor veel ouders is dit een langgekoesterde wens geweest om alsnog inschrijving in de Basisadministratie personen te realiseren. Het kind heeft nu echte naam gekregen en dat feit zal troost bieden.

Het verlies is natuurlijk meer dan verschrikkelijk. Erover praten of bij stilstaan gebeurde vroeger amper. Er was destijds totaal geen begeleiding bij het verwerken van het verdriet. Vaak was er, om diverse redenen, geen graf voor het kind. Besef wel dat men vaak geen afscheid heeft kunnen nemen van hun levenloos geboren kinderen en dat raakt je diep. Hoe anders is het nu.

Vlnr: Voorzitter DLE Ureterp Remmelt Dijkstra, kunstenares Anna Akke Fopma en burgemeester van Selm.

Hierna liepen de genodigden naar het kerkhof om de onthulling bij te wonen. Op het achterste deel van het kerkhof (aan de rechterkant) werd het monument voor levenloos (en te vroeg) geboren kinderen door onze burgemeester Ellen van Selm onthuld. Zij legde een en bloemstuk, in de vorm van een ster, bij het monument.We kunnen vaststellen dat het een geslaagd monument, ontworpen met veel symboliek als uiting van het stil verdriet. In haar toespraak werd verwezen naar het feit, dat sinds 3 januari 2019* (zie stuk hierboven) in de Gemeente Opsterland enkele tientallen aangiften gedaan zijn.Burgemeester Ellen van Selm was diep geraakt en onder de indruk van het monument.

Na de onthulling gaf de kunstenares Anna Akke Fopma, eennadere toelichting over het ontstaan van het monument:

 • Vorig jaar ben ik benaderd of ik er over na wilde denken om een monument voor levenloos geboren kinderen te maken. De Begrafenisvereniging/It Keningsfjild/Plaatselijk belang waren op zoek naar iemand die specifiek een monument uit steen kon maken wat niet te confronterend zou zijn voor de ouders en veelvoorkomend was. Al vrij snel wist ik dat ik met sterretjes zou willen werken, ook mocht de moeder niet ontbreken. Op zoek naar een grote steen, waar de moeder ster uit gehakt moest worden, ook wilde ik beweging. Vruchtwater is namelijk altijd in beweging. Na enig zoeken had ik een mooie serpentijn steen gevonden. Er is heel wat steen weggehaald en uiteindelijk is  het een  prachtige moederster  geworden die de sterretjes zonder naam zal dragen. Tijdens dit proces werd het vruchtwater steeds gepast op een houten blok. Het geheel vormt op deze wijze een mooi natuurlijk geheel. De sterretjes ( eigenlijk kleine mensjes) kregen allemaal een verschillende kleur en vorm, de ene dik, de andere dunner. Weer een ander dansend, de ander wat strakker.  Ieder kindje heeft zijn eigen identiteit, geen één is hetzelfde. De sterretjes worden gedragen op een RVS pen en zijn zo gesitueerd, dat het sterretje van 1 maand bovenin staat, het verst van de moeder af. Het kindje van 9 maanden is het langst bij de moeder geweest en is dus ook het dichtst bij de moeder geplaatst. De sterretjes bewegen op de wind.

Tot slot schreef ik hierbij het volgende gedicht:

Ster

Kleine ster

Iets te klein

Gedragen in de moederschoot

Ster

Kleine ster

Verdriet is er

Je mocht niet verder

Ster

Kleine ster

Je eigen identiteit

Wel in onze gedachten

Ster

Kleine ster

Je bent uniek

Maar kreeg geen naam