Nieuws DLE Ureterp

Lichtjesavond 2 november op de begraafplaats van de Sint Piter kerk.
Wij nodigen u wederom van harte uit, om ter gelegenheid van Allerzielen, op 2 november a.s. uw overleden dierbare(n) te komen herdenken.
De inloop is van 19.00-19.30 uur. U krijgt een lichtje aangereikt, deze kunt u plaatsen op het graf van uw dierbare. Ook is er een collectieve gedenkplek ingericht in de vorm van een hart. Daarop kunt u een lichtje plaatsen wanneer uw geliefde elders begraven ligt of wanneer er hier, om welke reden dan ook, geen ‘eigen’ gedenkplek is.

Om 19.30 uur is er een kort programma in de kerk.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ureterp en Protestantse gemeente it Keningsfjild

De ledenvergadering heeft inmiddels plaats gevonden. Binnenkort treft u hier een verslag. 
Uitnodiging Ledenvergadering

Jaarlijkse ledenvergadering (106e) op donderdag 14 maart 2019 om 20.00 uur.
Plaats: M.F. C. De Wier te Ureterp.

AGENDA:
1: Opening.
2: Vaststellen agenda.
3: Notulenverslag vorige ledenvergadering op 15 maart 2018.
4: Jaarverslag over 2018.
5: Financieel overzicht over 2018.
6: Verslag kascommissie.
7: Voorstel décharge financieel beleid bestuur over 2018.
Voorstel décharge algemeen beleid bestuur over 2018.
8: Mededelingen en ingekomen stukken.
10: Bestuursverkiezing: aftredend Jan Wagenaar.
Voorstel: herkiesbaar voor de 2e vijfjaartermijn.
11: Rondvraag.
12: Sluiting.

Bijeenkomst DLE Ureterp
Bijeenkomst in de WIerWe hopen u te mogen begroeten op 2 november.