Nieuws DLE Ureterp

De ledenvergadering heeft inmiddels plaats gevonden. Binnenkort treft u hier een verslag. 
Uitnodiging Ledenvergadering

Jaarlijkse ledenvergadering (106e) op donderdag 14 maart 2019 om 20.00 uur.
Plaats: M.F. C. De Wier te Ureterp.

AGENDA:
1: Opening.
2: Vaststellen agenda.
3: Notulenverslag vorige ledenvergadering op 15 maart 2018.
4: Jaarverslag over 2018.
5: Financieel overzicht over 2018.
6: Verslag kascommissie.
7: Voorstel décharge financieel beleid bestuur over 2018.
Voorstel décharge algemeen beleid bestuur over 2018.
8: Mededelingen en ingekomen stukken.
10: Bestuursverkiezing: aftredend Jan Wagenaar.
Voorstel: herkiesbaar voor de 2e vijfjaartermijn.
11: Rondvraag.
12: Sluiting.

Bijeenkomst DLE Ureterp
Bijeenkomst in de WIer