Ureterp, 4 februari 2023.Uitnodiging ledenvergadering en incasso contributie Uitvaartvereniging DLE Ureterp 2023


UITNODIGING LEDENVERGADERING donderdag 23 maart 2023

Op donderdag 23 maart2023 zal de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden in het M.F.C.

De Wier, De Telle 21 te Ureterp, aanvang 20.00 uur. Voor de agenda verwijzen we u naar de Tipgever, uitgave maart 2023. Begin maart 2023zal de agenda ook op onze website www.dle-ureterp.nl worden geplaatst.

 

ALGEMENE INFORMATIEBRIEF VOOR LEDEN EN DONATEURS.

Uitvaartvereniging DE LAATSTE EER – URETERP heeft zich als belangrijkste doel gesteld:

Het op de meest waardige wijze – zonder winstoogmerk – verzorgen van begrafenissen en crematies. Hierbij wordt zoveel mogelijk gehandeld naar de wensen van de overledene en diens nabestaanden.
Dit met vol respect voor ieders levensovertuiging.

U dient bij een sterfgeval in ieder geval contact op te nemen met één van onze uitvaartleiders, bereikbaar via telefoonnummer: 0512-302444.

(Let op: De telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar De Laatste Eer te Drachten).

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan vervalt mogelijk een deel van de ledenkorting.

Deze geldt namelijk alleen wanneer de uitvaart ook daadwerkelijk wordt verzorgd door Uitvaartver. De Laatste Eer Drachten (namens Uitvaartver. De Laatste Eer Ureterp) of wanneer uitdrukkelijk toestemming is verleend tot een andere regeling.

In het kader van het financieel gezond houden van de vereniging voor de lange termijn, heeft het bestuur de volgende maatregelen genomen:

  • De ledenkorting bedraagt € 1.200 per sterfgeval bij uitvaarten van leden die door/namens onze verenging worden gedaan;
  • De ledenkorting bij pasgeboren kindjes bedraagt € 800;

Onderstaande maatregel is ingegaan per 1-1-2022.

  • De ledenkorting wordt verlaagd met € 400 in geval nabestaanden besluiten de uitvaart niet door/namens onze vereniging te laten verzorgen.
  • De korting van € 400 geldt niet wanneer leden op meer dan 50 km. afstand vanaf Drachten (de standplaats van onze uitvaartverzorger DLE Drachten) wonen. De korting geldt evenmin, wanneer de uitvaart niet door en/of namens ons verzorgd kán worden. Op de jaarlijkse ledenvergadering van 7 oktober 2021 is dit besluit nader toegelicht en met meerderheid van stemmen aangenomen.

Bij een sterfgeval factureert de vereniging alle gemaakte kosten. Bij een volledig verzorgde uitvaart wordt ook in het jaar 2023 een ledenkorting (behalve bij donateursleden) in mindering gebracht.

Deze bedraagt per sterfgeval ..…………. € 1.200,-*

Bij pasgeboren kindjes …………………….. €   800,-*

De contributie van onze vereniging over het jaar 2023bedraagt voor:

  • een gezinslidmaatschap (incl. kinderen tot 18 jaar) ………………… € 38,-
  • een persoonlijk lidmaatschap …………………………………………….. € 19,-
  • een donateur lidmaatschap………………………………………………………€ 5,-
  • incassokosten (geldt niet voor doorlopende automatische incasso)€ 5,-

*tenzij korting van € 400 van toepassing is.

Inning contributie automatische incasso2023

Op 25 februari 2023 zal de contributie, zoals hiervoor is vermeld, via automatische incasso van uw bankrekening worden afgeschreven middels een Euro-incasso.

Onze incassant ID nr. is:NL73ZZZ400003700000. Uw persoonlijk machtigingskenmerk is bovenaan in deze brief vermeld en is gekoppeld aan uw lidnummer.

Indien uw bankrekeningnummer het afgelopen jaar gewijzigd is, graag zo spoedig mogelijk nieuw rekeningnummer via email doorgeven aan ledenadministratie@dle-ureterp.nl.

Voor het doorgeven van wijzigingen, zoals geboorte, huwelijk, samenwonen of verhuizingen, enz. graag de juiste gegevens doorgeven: bij voorkeur via onze website www.dle-ureterp.nl, onderdeel ledenadministratie@dle-ureterp.nl

Degenen die bij de begraafplaatsen Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen te boek staan als rechthebbende op een graf of urnennis, dienen er zorg voor te dragen dat vanwege verhuizing, overlijden of anderszins steeds hun correcte adres bij de administrateur van de begraafplaats bekend is, nl. de heer W. Stelpstra, telefoon 0512-381863 of email wstelpstra@ziggo.nl

Voorzitter : J.Elmers, Harspit 9,  9247 DV Ureterp…06-21436362

Penningmeester: S. de la Ferté,  Fûgelliet 19-A,    9247 GD Ureterp…0512-303503

Ledenadm.+ algemene info.: R. Dijkstra,      Krúslings 39,      9247 EK Ureterp….0512-302611